Nagylexikon.hu – Rövidítésjegyzék

 

Az alábbi táblázat a Nagylexikon.hu-ban használt rövidítések feloldását tartalmazza. Néhány rövidítést csak bizonyos helyzetben használunk, pl. a műfajokét csak bibliográfiában, a nyelvek rövidítését (ang., fr., or. stb.) csak a szó eredetének meghatározásakor (etimológia) alkalmazzuk.

 

A
AB Aktiebolag (svéd nyelvű cégnevekben részvénytársaság)
Abd Abdiás könyve
Ag Aggeus könyve
Ag. Aktiengesellschaft (német nyelvű cégnevekben: részvénytársaság)
AK Autonóm Körzet
al. alapítás(:), alapított(a:), alapítva(:)
Ala. Alabama (állam, USA)
Alas. Alaszka (állam, USA)
ált. általában
Ám Ámosz könyve
ang. angol(ul)
ant. antológia
ÁOTE Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (2000-től Szent István Egyetem)
ApCsel Apostolok Cselekedetei
ápr. április
Ariz. Arizona (állam, USA)
Ark. Arkansas (állam, USA)
ASZSZK Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság
átd. átdolgozta; átdolgozás
átl. átlag(os)(an)
AT Autonóm Terület
aug. augusztus

B
Bár Báruk könyve
bem. bemutató(:), bemutatták(:)
Bír Bírák könyve
BKE Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (2000-től Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egy., 2004-től Budapesti Corvinus Egy.)
BME Budapesti Műszaki Egyetem (2000-től Budapesti Mńszaki és Gazdaságtudományi Egy.)
Bölcs Bölcsesség könyve
Bp. (bp.-i) Budapest (budapesti)
br. báró
Btk. Büntető Törvénykönyv
BTM Budapesti Történeti Múzeum

C
c. című, címmel, címen; címzetes
Cal. Kalifornia (California, állam, USA)
Cie Compagnie (francia nyelvű cégnevekben: részvénytársaság)
Co. Company (angol nyelvű cégnevekben: részvénytársaság)
Col. Colorado (állam, USA)
Conn. Connecticut (állam, USA)
Corp. Corporation (angol nyelvű cégnevekben: társaság)
csat. csatorna

D
D(-i) dél(i)
Dán Dániel könyve
DATE Debreceni Agrártudományi Egyetem (2000-től Debreceni Egy.)
D.C. District of Columbia (szövetségi terület, USA)
dec. december
Del. Delaware (állam, USA)
dem. demokratikus
dép. département
DK(-i) délkelet(i)
DNy(-i) délnyugat(i)
DOTE Debreceni Orvostudományi Egyetem (2000-től Debreceni Egy.)
dr.(-k) dráma (drámák)
dsz. déli szélesség

E
É(-i) észak(i)
EB Európa-bajnokság
EBEÉ Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
Ef Efezusiaknak írt levél
egy. egyetem
ÉK(-i) északkelet(i)
EKM Keresztény Múzeum, Esztergom
elb.(-k) elbeszélés(ek)
elb. költ.(-k) elbeszélő költemény(ek)
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Én Énekek éneke
é. n. évszám nélkül
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
ÉNy(-i) északnyugat(i)
ered. eredetileg
ész. északi szélesség
Eszt Eszter könyve
ev. evangélikus
Ez Ezékiel könyve
Ezd Ezdrás könyve

F
f. folyó
Fa. Florida (állam, USA)
febr. február
F.F. Főbb filmje(i):
FIDESZ–MPSZ Fiatal Demokraták Szövetsége – Magyar Polgári Szövetség
Fil Filippieknek írt levél
Filem Filemonnak írt levél
F.K. Főbb koreográfiái:
FKgP Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
F.M. Főbb műve(i): Fő munká(ja): Fő munká(i):
ford.(-k) fordította(:); fordítás(ok)(:)
forr. forradalom
főv. főváros(a)(:)
fp. forráspont(ja)(:)
fr. francia, franciául
F.R. Főbb rendezése(i):
fsz. félsziget
F.Sz. Főbb szerepe(i):
Ft forint

G
Ga. Georgia (állam, USA)
Gal Galatáknak írt levél
GATE Gödöllői Agrártudományi Egyetem (2000-től Szent István Egy.)
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (német nyelvű cégnevekben: korlátolt felelősségű társaság)
gör. görög(ül)
gör. kat. görög katolikus
gör.kel. görögkeleti
gr. gróf
gyűjt. gyűjtemény(e); gyűjtött(e); gyűjteményes (kötet)

H
h. helyettes
Ha. Hawaii (állam, USA)
Hab Habakuk könyve
héb. héber(ül)
Hén Hénoch konyve
HFM Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum (Budapest)
hg. herceg; hegység
hiv. hivatalos(an)
holl. holland(ul)
HTM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

I
Ia. Iowa (állam, USA)
id. idősebb, idősb
Id. Idaho (állam, USA)
ifj. ifjabb
ig. igazgató; igazgatósági (MTA-tagoknál)
igh. igazgatóhelyettes
ill. illetve, illetőleg
Ill. Illinois (állam, USA)
in: -ban, -ben (bibliográfiában)
Ind. Indiana (állam, USA)
int. intézet
Irod. Irodalom:
Iz Izajás könyve
izr. izraelita

J
Jak Szent Jakab levele
jan. január
jap. japán(ul)
JATE József Attila Tudományegyetem, Szeged (2000-től Szegedi Tudományegy.)
Jel Jelenések könyve
Jer Jeremiás könyve
Jn János evangélium
1Jn János I. levele
2Jn János II. levele
3Jn János III. levele
Jo Joel könyve
Jób Jób könyve
Jón Jónás könyve
Józs Józsue könyve
JPTE Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs (2000-től Pécsi Tudományegy.)
Jub Jubileumok könyve
Jud Judit könyve
Júd Szent Júdás levele
júl. július
jún. június

K
k. körül (évszám mellett); kötet
K(-i) kelet(i)
Kan. Kansas (állam, USA)
kat. katolikus
KATE Keszthelyi Agrártudományi Egyetem (2000-től Veszprémi Egy.)
kb. körülbelül
KB Központi Bizottság(ának)
KÉE Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest (2000-től Szent István Egy., 2003-tól Bp.-i Közgazdaságtud.-i és Államigazgatási Egy., 2004-től Corvinus Egy.)
ker. keresztény
ker.dem. kereszténydemokrata
ker.szoc. keresztényszocialista
KFKI Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest
kft. korlátolt felelősségű társaság
kh. keleti hosszúság
kiad. kiadta(:); kiadás(a)(:)
1Kir Királyok I. könyve
2Kir Királyok II. könyve
Kiv Kivonulás könyve
kk. következők
KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (2000-től Debreceni Egy.)
Kol Kolosszeieknek írt levél
kom.(-k) komédiá(k)
komm. kommunista
1Kor Korintusiaknak írt I. levél
2Kor Korintusiaknak írt II. levél
költ.(-k) költemény(ek)
köv. következő
közig. közigazgatás
közt. köztársaság
KP Kommunista Párt
Kr. e. Krisztus születése (időszámításunk kezdete) előtt(i) (évszámmal)
Kr. u. Krisztus születése (időszámításunk kezdete) után(i) (évszámmal)
krit. kritikai
1Krón Krónikák I. könyve
2Krón Krónikák II. könyve
KV Központi Vezetőség(ének)
Ky. Kentucky (állam, USA)

L
l. levelező
L: Lakosság száma:
La. Louisiana (állam, USA)
lat. latin(ul)
Lev Leviták könyve
Lk Lukács evangéliuma
Ltd. Limited Company (angol nyelvű cégnevekben: korlátolt felelősségű társaság)

M
m. magyar(ul) (bibliográfiában); megye
M. Műve(i):
Magyaro. Magyarország
máj. május
1Mak Makkabeusok I. könyve
2Mak Makkabeusok II. könyve
Mal Malakiás könyve
márc. március
Mass. Massachusetts (állam, USA)
max. maximum, maximális
MDF Magyar Demokrata Fórum
MDP Magyar Dolgozók Pártja
Me. Maine (állam, USA)
Md. Maryland (állam, USA)
mg. mezőgazdaság
Mich. Michigan (állam, USA)
MIH Magyar Irodalom Háza
Mik Mikeás könyve
min. minisztérium; minimum, minimális
Minn. Minnesota (állam, USA)
Miss. Mississippi (állam, USA)
Mk Márk evangéliuma
MKKE Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1989-ig), Budapest (1990-től BKE)
M.m. Műve(i) magyarul:, Művek magyarul:
MNG Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
MNM Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
MNME Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (1990-től Miskolci Egy.)
Mo. Missouri (állam, USA)
Mont. Montana (állam, USA)
MSZMP Magyar Szocialista Munkáspárt
MSZP Magyar Szocialista Párt
Mt Máté evangéliuma
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTörv Második Törvénykönyv
múz. múzeum

N
Náh Náhum könyve
N.C. Észak-Karolina (North Carolina, állam, USA)
N.D. Észak-Dakota (North Dakota, állam, USA)
NDK Német Demokratikus Köztársaság
Nebr. Nebraska (állam, USA)
Neh Nehemiás könyve
ném. német(ül)
Nev. Nevada (állam, USA)
ngy. nemzetgyűlés
N.H. New Hampshire (állam, USA)
N.J. New Jersey (állam, USA)
nla.(-k) novellá(k)
N.M. Új-Mexikó (New Mexico, állam, USA)
nov. november
N. P. Nemzeti Park
nrt. nemzetközi repülőtér(e:)
ns. népsűrűség(e:)
NSZK Német Szövetségi Köztársaság
N. V. Naamloze Vennootschap (holland nyelvű cégnevekben: részvénytársaság)
ny nyilvános
Ny(-i) nyugat(i)
N.Y. New York (állam, USA)
nyh. nyugati hosszúság

O
o. ország (országnévben)
ó. óceán
O. Ohio (állam, USA)
ogy. országgyűlés
Okla. Oklahoma (állam, USA)
okt. október
ol. olasz(ul)
OMFB Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
op. olvadáspont(ja)(:); opus
or. orosz(ul)
Ore. Oregon (állam, USA)
OSZK Országos Széchényi Könyvtár
OTE Orvostovábbképző Egyetem, Budapest (1985-től; 1993-tól Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem; 2000-től Semmelweis Egy.)
OTKI Orvostovábbképző Intézet, Budapest (1985-ig)
Oz Ozeás könyve

Ö
ö. öböl
Ö.M. Összes műve(i):, Összegyűjtött műve(i):
összeáll. összeállította

P
Pa. Pennsylvania (állam, USA)
PATE Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely (2000-től Veszprémi Egy.)
PB Politikai Bizottság(ának)
Péld Példabeszédek könyve
1Pét Szent Péter I. levele
2Pét Szent Péter II. levele
PIM Petőfi Irodalmi Múzeum
pl. például
port. portugál(ul)
POTE Pécsi Orvostudományi Egyetem (2000-től Pécsi Tudományegy.)
Préd Prédikátor könyve
prot. protestáns
Ptk. Polgári Törvénykönyv

R
r. rendes
r.(-k) regény(ek)
ref. református
R.I. Rhode Island (állam, USA)
rk. rendkívüli
r. k. római katolikus
rom. román(ul)
Róm Rómaiaknak írt levél
röv. röviden(:), rövidítve(:), rövidítés(e:)
rt. részvénytársaság
Rut Rut könyve

S
S.A. Société Anonyme (francia nyelvű cégnevekben: részvénytársaság)
SalZsolt Salamon zsoltárai
1Sám Sámuel I. könyve
2Sám Sámuel II. könyve
S.C. Dél-Karolina (South Carolina, állam, USA)
S.D. Dél-Dakota (South Dakota, állam, USA)
Sir Sirák könyve
Siral Siralmak könyve
SOTE Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest (2000-től Semmelweis Egy.)
sp. spanyol(ul)
S. p. A. Società per Azioni (olasz nyelvű cégnevekben: részvénytársaság)
stb. s a többi
sz. század; sziget; számú
Szám Számok könyve
SZDP Szociáldemokrata Párt
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége
székh. székhely(e)(:)
szept. szeptember
szerk. szerkesztő; szerkesztette
szk. szigetek
SZM Szépművészeti Múzeum, Budapest
szoc. szocialista
szoc.dem. szociáldemokrata<
Szof Szofóniás könyve
SZOTE Szegedi Orvostudományi Egyetem; Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged (2000-től Szegedi Tudományegy.)
szöv. szövetség
SZP Szocialista Párt
SZSZK Szovjet Szocialista Köztársaság
SZSZSZK Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság
Szt. Szent
SZU Szovjetunió

T
t. tiszteleti, tiszteletbeli; tenger
T: Terület(e):
tan.(-k) tanulmány(ok)
társ. társaság
tart. tartomány
tc. törvénycikk
TE Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest (2000-től Semmelweis Egy.)
Tenn. Tennessee (állam, USA)
Ter Teremtés könyve
1Tesz Tesszalonikiaknak írt I. levél
2Tesz Tesszalonikiaknak írt II. levél
Tex. Texas (állam, USA)
TF Magyar Testnevelési Főiskola, Budapest (1989-től TE)
T.F. További filmje(i):
ti. tudniillik
1Tim Timóteusnak írt I. levél
2Tim Timóteusnak írt II. levél
Tit Titusnak írt levél
T.K. További koreográfiá(i):
tkp. tulajdonképpen
T.M. További műve(i):
Tób Tóbiás könyve
tör. török(ül)
T.R. További rendezése(i):
trag.(-k) tragédiá(k)
tsz. termelőszövetkezet
T.Sz. További szerepe(i):
tszfm. tengerszint feletti magasság(a:)
tszv. tanszékvezető
tud. tudomány
tv televízió
tv. törvény
tvr. törvényerejű rendelet

U
U. Utah (állam, USA)
ui. ugyanis
ún. úgynevezett
unit. unitárius
uo. ugyanott
ur. uralkodott, uralkodik
USA Amerikai Egyesült Államok (United States of America)

V
v. vagy
Va. Virginia (állam, USA)
vá. vasútállomás
vál. válogatás, válogatta, válogatott
VB világbajnokság
vgyt. vízgyűjtő terület(e:)
vh. világháború
vígj.(-k) vígjáték(ok)
vm. vármegye
V.M. Válogatott művek (művei):
vö. vesd össze
vsz. valószínűleg
Vt. Vermont (állam, USA)
VVE Veszprémi Vegyipari Egyetem (1990-től Veszprémi Egy.)

W
Wash. Washington (állam, USA)
Wis. Wisconsin (állam, USA)
W.Va. Nyugat-Virginia (West Virginia, állam, USA)
Wyo. Wyoming (állam, USA)

Z
Zak Zakariás könyve
ZF Zeneművészeti Főiskola, Budapest (2000-től Liszt Ferenc Zeneművészeti Egy.)
Zsid Zsidóknak írt levél
Zsolt Zsoltárok könyve